Пошук по сайту

Біологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Державний стандарт

Державний стандарт

Сторінка1/16
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 січня 2004 р. N 24

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ


базової і повної середньої освіти

Загальна частина
Державний стандарт базової і повної середньої освіти (далі -

Державний стандарт) визначає вимоги до освіченості учнів і

випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її

досягненні.
Державний стандарт охоплює Базовий навчальний план, загальну

характеристику інваріантної і варіативної складових змісту базової

та повної середньої освіти, державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів. Виконання вимог Державного

стандарту є обов'язковим для всіх навчальних закладів, що надають

загальну середню освіту.
Зміст базової і повної середньої освіти створює передумови:
для всебічного розвитку особистості і визначається на засадах

загальнолюдських та національних цінностей, науковості і

систематичності знань, їх значущості для соціального становлення

людини, гуманізації і демократизації шкільної освіти, взаємоповаги

між націями і народами, світського характеру школи;
для надання навчанню українознавчої спрямованості, що

безпосередньо забезпечується вивченням української мови,

української літератури, історії України, географії України,

українського мистецтва тощо;
для індивідуалізації та диференціації навчання, його

профільності у старшій школі, запровадження особистісно

орієнтованих педагогічних технологій, формування соціальної,

комунікативної, комп'ютерної та інших видів компетентності учнів.
Особлива увага приділяється практичній і творчій складовим

навчальної діяльності. У державних вимогах до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів зростає роль уміння здобувати

інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати та оцінювати

її, застосовувати способи пізнавальної і творчої діяльності. Між

ступенями шкільної освіти забезпечується наступність і

перспективність змісту та вимог щодо його засвоєння учнями.
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у

Державному стандарті подано за галузевим принципом у семи освітніх

галузях: мови і літератури, суспільствознавство, естетична

культура, математика, природознавство, здоров'я і фізична

культура, технології, що є органічним продовженням змісту

відповідних освітніх галузей Державного стандарту початкової

освіти.
Зміст освітньої галузі структурується і реалізується в

системі відповідних навчальних предметів та курсів, програми яких

затверджує МОН.
Основна школа забезпечує базову загальну середню освіту, що

разом із початковою є фундаментом загальноосвітньої підготовки,

формує в учнів готовність до вибору і реалізації шляхів подальшого

здобуття освіти. Зміст освіти на цьому ступені є єдиним для всіх

учнів; особистісно орієнтований підхід здійснюється через

варіативність методик організації навчання залежно від

пізнавальних здібностей, а також через факультативні курси.
У старшій школі навчання, як правило, є профільним. У зв'язку

з цим зміст освіти і вимоги до його засвоєння диференціюються за

трьома рівнями: обов'язкові результати навчання, визначені

Державним стандартом, профільний, зміст якого визначають програми

затверджені МОН, та академічний, за програмами якого вивчаються

дисципліни, що тісно пов'язані з профільними предметами

(наприклад, фізика у хіміко-біологічному профілі), а також

здійснюється загальноосвітня підготовка учнів, які не визначилися

щодо напряму спеціалізації.

Базовий навчальний планБазовий навчальний план основної і старшої школи охоплює дві

складові: інваріантну та варіативну.
Інваріантна складова передбачає дотримання всіма навчальними

закладами, що надають загальну середню освіту, єдиних вимог до

загальноосвітньої підготовки учнів. Варіативна складова спрямована

на забезпечення індивідуальної орієнтованості змісту освіти.
Під час складання типових навчальних планів для учнів

спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв і колегіумів дозволяється

перерозподіляти між освітніми галузями до 15 відсотків навчального

часу, визначеного інваріантною частиною Базового навчального

плану.
Змістове наповнення освітніх галузей інваріантної складової

визначається Державним стандартом.
Змістове наповнення варіативної складової формується

навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону, типу

закладу, індивідуальних освітніх потреб учня.
В основній школі навчальні години варіативної складової

використовуються головним чином для загальноосвітньої підготовки

учнів, індивідуальних занять та консультацій, факультативного

навчання.
У старшій школі, у тому числі в сільських однокомплектних

школах, де створюються різнопрофільні навчальні групи учнів, за

рахунок варіативної складової здійснюється профільне навчання.

Години цієї складової можуть використовуватися також для вивчення

предметів за вибором учнів, факультативних занять тощо.
На основі Базового навчального плану МОН розробляє типові

навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів.

У типових навчальних планах визначається перелік навчальних

предметів і курсів, відповідно до змісту освітніх галузей,

кількість годин, відведених на їх вивчення у кожному класі. Типові

навчальні плани можуть відображати різні варіанти структурування,

інтеграції та розподілу навчального змісту за роками навчання в

межах годин, визначених Базовим навчальним планом. На основі

типових навчальних планів навчальні заклади складають робочі

навчальні плани, в яких конкретизується варіативна складова освіти

з урахуванням особливостей організації навчально-виховного

процесу.
Базовий навчальний план загальноосвітніх

навчальних закладів II-III ступенів

(розподіл навчального часу між освітніми галузями)
--------------------------------------------------------------------------

| Загальна кількість годин

|-------------------------------------------------------

Освітні галузі |II ступінь |III ступінь |II+III ступені

|(5-9 класи) |(10-12 класи) |(5-12 класи)

|-------------------+---------------+-------------------

|тиж- | рік |від-|тиж-| рік |від-|тиж- | рік |від-

|день | |сот-|день| |сот-|день | |сот-

| | |ків | | |ків | | |ків

--------------------------------------------------------------------------

Інваріантна складова
Мови і літератури 42 1470 27 19 665 19 61 2135 23,9
Суспільство- 12 420 7,7 10 350 10 22 770 8,6

знавство
Естетична 8 280 5,1 2 70 2 10 350 3,9

культура
Математика 20 700 13 8 280 8 28 980 11
Природознавство 26 910 16,7 13 455 13 39 1365 15,3
Технології 8 280 5,1 6 210 6 14 490 5,5
Здоров'я і 17,5 612,5 11,4 9 315 9 26,5 927,5 10,4

фізична культура

__________________

Разом 133,5* 4672,5 86 67 2345 67 200,5 7017,5 78,6
Варіативна складова
Додаткові години 21,5 752,5 14 33 1155 33 54,5 1907,5 21,4

на освітні галузі,

предмети за

вибором,

профільне

навчання,

факультативи,

індивідуальні

заняття та

консультації
Гранично допустиме 130 4550 90 3150 220 7700

навчальне

навантаження на

учня

__________________

Разом (загальне 155 5425 100 100 3500 100 255 8925 100

навчальне

навантаження)
_______________

* Години фізичної культури освітньої галузі "Здоров'я і

фізична культура" не враховуються в гранично допустимому

навантаженні учнів.
У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами

національних меншин, у спеціалізованих школах, гімназіях, ліцеях,

колегіумах дозволяється за рахунок загального навчального

навантаження збільшувати гранично допустиме навантаження учнів до

меж, що не перевищують санітарно-гігієнічних норм.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державний стандарт базової І повної середньої освіти
Державний стандарт початкової загальної освіти (зі змінами, затвердженими колегією Міністерства освіти І науки України від 20. 10....

Державний стандарт
Громадянська компетентність — здатність учня активно, відповідально та ефективно реалізовувати права та обов’язки з метою розвитку...

Державний стандарт початкової загальної освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє

Державний стандарт початкової загальної освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє

Forest management standard for ukraine сжс квaліфор стандарт ведення...
Дана перевірочний список представляє собою стандарт сжс квaліфор для сертифікації лісів у відповідності з Принципами та Критеріями...

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти

Законом про Державний бюджет України на 2000 рік

Законом про Державний бюджет України на 2000 рік

П л а н
Державний заклад “київська обласна санітарно-епідеміологічна станція міністерства охорони здоров’я україни”

Навчальний посібник для учнів з професії «Єгер»
Даний посібник знайомить з основами мисливської справи, товарознавства мисливського господарства. Розкриті питання класифікації асортименту...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
b.ocvita.com.ua
Головна сторінка