Пошук по сайту

Біологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Вміст нітратів у різних сортах картоплі села королівка

Вміст нітратів у різних сортах картоплі села королівкаМіністерство освіти і науки України

Головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

Королівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів


ВМІСТ НІТРАТІВ У РІЗНИХ СОРТАХ КАРТОПЛІ СЕЛА КОРОЛІВКА

Роботу виконав:

учень 10 класу

Королівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Гончар Антон Володимирович
Керівник роботи:

учитель біології

Гордієнко Наталія Миколаївна

с. Королівка

2011

ЗМІСТ

ВСТУП ………………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ 1 Дослідження накопичень нітратів у овочах

1.1. Методи дослідження накопичень нітратів у овочах……………....5

1.2. Фактори, що впливають на накопичення нітратів………………...8

РОЗДІЛ 2 Сортове різноманіття і сортові особливості накопичення нітратів у картоплі……………………………………………………………………………….10

РОЗДІЛ 3 Вплив нітратів на здоров’я людини:

3.1. Гостре отруєння нітратами………………………………………….15

3.2. Хронічне отруєння нітратами………………………………………16

ВИСНОВОК…………………………………………………………………………..18

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………............19

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………….21

ВСТУП
Важлива роль овочів і картоплі, як продуктів харчування людини, загальновідома. Вони є основним джерелом вітаміну С, А і В, мінеральних речовин, мікроелементів, ферментів і інших сполук, які мають великий вплив на організм людини.

Вживання овочів у достатній кількості має бути нормою харчування людини. При цьому дуже важливо, щоб продукти, які безпосередньо надходять до торгової мережі або у вигляді сировини для переробної промисловості, були високої якості і не містили шкідливих для здоров’я людини речовин.

Проблема вмісту нітратів і нітритів в продуктах харчування в даний час досить актуальна.

Нітратна проблема має для нашої країни особливе значення. Сучасна інтенсифікація землеробства та тваринництва збільшує забруднення оточуючого середовища побутовими і промисловими відходами та призводить до накопичення азоту в нітратній формі у воді, ґрунті, харчових продуктах.

Відомо близько 20 чинників, що впливають на накопичення нітратів у плодах і овочах. Споживачеві необхідна достовірна інформація не тільки про харчову цінність продукту, але і про показники безпеки – це відсутність токсичної, канцерогенної, мутагенної, алергенної чи іншої, несприятливої для організму людини дії харчових продуктів при їх споживанні.

Вміст нітратів у рослинах – нормальне явище. Оскільки азот поряд із фосфором і калієм становлять основу живлення рослин. Проте, коли надходження нітратів перевищує потреби органічного синтезу, вони починають накопичуватися в корінні, листках, плодах. З овочами, картоплею до організму людини надходить до 70-80% нітратів. Самі по собі нітрати не являють небезпеки для здоров’я людини, тим паче, що більша частка цих сполук виділяється із сечею (65-90% за добу).

Проте частина нітратів може перейти в нітрити (5-7%), присутність яких небажана, оскільки вони можуть викликати метгемоглобінемію (ядуха), а також знижується тиск крові і порушуються функції печінки, у результаті чого зменшується фізична й розумова активність людини.

Найбільш чутливі до дії нітратів діти (1-3 років), вагітні жінки, люди похилого віку, а також особи, які хворіють на деякі хвороби (шлунково - кишечного тракту, серцево-судинні, дихальні).

Продовольчою й сільськогосподарською комісією ФАО ООН установлена гранично припустима кількість (ГДК) споживання людиною нітратів на добу – 3,7мг на 1 кг маси тіла, а нітритів 0,2 мг/кг маси тіла; для дітей її розраховують виходячи з 5 мг нітратів на 1 кг маси тіла. (Для індивіда масою 70 кг можна вжити до 260 мг нітратів на добу, не хвилюючись про своє здоров’я, а нітритів – до 15 мг на добу). [15]

Важливо враховувати, що на організм людини діють одночасно багато патогенних агентів. І можна допустити, наприклад, що після Чорнобильської трагедії збільшилося надходження нітратів в організм жителів.

Ця проблема є актуальною для нашого населеного пункту села Королівка так, як воно знаходиться в четверті радіаційній зоні і на території села проживають переселенці з Чорнобиля.

Значення мінеральних добрив на сьогодні дуже велике і зрозуміло, що пропозиція про їх заборону або обмеження викликала б катастрофічне зменшення виробництва продукції.

Об’єктом дослідження нашої роботи були органи овочевих культур, в яких визначали вміст нітратів. Для цього використовувались різні сорти картоплі зібрані з власних присадибних ділянок.

Предметом дослідження – вміст нітратів у різних сортах картоплі.

Мета проекту - довести, що на вміст нітратів у картоплі впливають різі фактори. Було розглянуто та вивчено сортову та морфологічну специфіку накопичення нітратів бульбами картоплі різних ботанічних сортів, районованих у с. Королівка. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямку є розробка технологічних рекомендацій щодо зниження вмісту нітратів у бульбах картоплі.
РОЗДІЛ 1

Дослідження накопичення нітратів у овочах

1.1. Методи дослідження накопичення нітратів у овочах

Головні методи агрохімічних досліджень можуть бути поділені на дві групи: біологічні і лабораторні, які використовуються в поєднанні і взаємодоповнюють один одного.

Біологічні методи включають польовий дослід, вегетативний і лізиметричний методи.

Польовий дослід являє собою методи, які проводяться у природних (польових) умовах на окремій ділянці, з метою визначення впливу умов на урожай сільськогосподарських рослин. У польових дослідах з добривами визначається дія добрив на якість і величину урожаю, родючість ґрунту. Польовий дослід – основний метод вивчення ефективності добрив у різноманітних ґрунтово-кліматичних умовах в залежності від агротехнічних і інших факторів. Розрізняють декілька видів польового досліду:

 • Стаціонарний;

 • Виробничий;

 • Однофакторний;

 • Багатофакторний;

 • Короткочасний і багаторічний;

 • Поодинокий;

 • Багаторазовий;

 • Колективний багаторазовий.

Вегетаційний метод дозволяє виділити і дослідити вплив окремих факторів на ріст, розвиток, обмін речовин, живлення і урожай рослин. При вегетаційному методі рослини вирощують у спеціально об лаштованих теплицях, або під сіткою на штучному середовищі в ємкостях з водою, піском. При вегетаційному досліджені можна чітко контролювати і регулювати умови живлення рослини, режим зволоження, освітлення, температуру і т.д.

Лізиметричний метод дозволяє в природних умовах із допомогою спеціальних приладів – лізиметрів – вивчити рух і всмоктування води крізь шар ґрунту. У агрохімічних дослідах лізиметричний метод використовується для вивчення водного режиму при дослідах з добривами, комплексній оцінці балансу корисних речовин в ґрунті – співставлення їх надходжень. [8]

Лабораторні методи агрохімічного аналізу рослин, ґрунтів і добрив включають біохімічні, мікробіологічні методи, а також метод ізотопних індикаторів. Провідна роль серед лабораторних методів належить хімічному аналізу агрохімічних об’єктів, а саме якісному і кількісному хімічному аналізу. [1,13]

Якісний хімічний аналіз використовується для вивчення іонів, які входять до складу досліджуваних зразків. Більшість реакцій при даному аналізі проводяться «мокрим» способом, коли досліджувану речовину попередньо розчиняють (у воді, або кислоті). При «мокрому» якісному аналізі використовують такі реакції, які супроводжуються зовнішніми змінами – поява осаду, зміна кольору розчину, або виділення газу. В залежності від того, з якою кількістю речовин проводиться якісний аналіз, його поділяють на макро- (або «пробірочний» - обчислюється в грамах), мікро- (або «крапельний» - обчислюється в міліграмах)і напівмікроаналіз.

Якісний аналіз в агрохімії використовується для вивчення вмісту місцевих і промислових удобрень. Модифікація крапельного методу застосовується для діагностики мінерального живлення рослин В.В. Церлінга і К.П. Магницького. Крапельний метод дозволяє проводити напівмікроаналіз соку рослин на вміст мінеральних поєднань азоту, фосфору, калію і інших елементів.

Кількісний хімічний аналіз проводять для визначення кількості вмісту окремих елементів, або їх поєднань у досліджуваних зразках. При даному аналізі використовують ті ж самі реакції, що й при якісному аналізі. Хімічні методи кількісного аналізу поділяють на ваговий, об’ємний і газовий.

Якщо кількісний вміст елемента визначається по вазі продукту хімічної реакції то, це свідчить про те, що ми маємо діло із ваговим аналізом (гравіметричним). Метод аналізу, побудований на основі визначення об’єму, який витрачається на реакцію розчину реагенту точно відомої концентрації, називається об’ємним. Якщо кількісний аналіз базується на визначені об’єму газу, утвореного при реакції, він називається газовим.

Кількісний аналіз може проводитись різними фізико-хімічними і фізичними методами із використанням спеціальних приборів і обладнання.

Агрохімічний аналіз рослин необхідний для:

  • оцінки якості врожаю сільськогосподарських культур і його змін в залежності від умов вирощування, в тому числі від добрив;

  • діагностики живлення рослин і визначення потреб у добривах;

  • вивчення використання культурами поживних елементів із добрив. [1, 8]

1.2. Фактори, що впливають на накопичення нітратів

При вирощувані високих урожаїв картоплі удобрення відіграє надзвичайно важливу роль. Однак слід мати на увазі, що добрива впливають не лише на кількість, але й на якість врожаю. В картоплі, добрива можуть змінювати в той чи в інший бік вміст сухої речовини в цілому, а також зокрема крохмалю, білка, вітаміну С, впливати на хімічний склад бульб взагалі, протистояння їх потемніння м’якуша, на кулінарні та смакові якості, лежкість при зберіганні, продуктивні якості садивного матеріалу тощо. [3]

Одним із основних факторів, негативного впливу на надлишок накопичення нітратів в овочевих продуктах, вважається порушення технології застосування удобрення, а саме – достатніх норм і співвідношення, форм і термінів внесення.

При розрахунку норм добрив можна вважати, що в середньому на 1 т врожаю рослини картоплі використовують 5-6 кг азоту, 2-3 кг фосфору та 9-11 кг калію. [6, 7]

Азот є основним компонентом білків і нуклеїнових кислот. Він впливає безпосередньо на ріст, розвиток і продуктивність картоплі. У процесі живлення рослина використовує в основному мінеральні сполуки азоту – солі амонію та азотна кислоти. При нестачі азоту рослини стають пригніченими, відбувається повільний ріст і гілкування стебел. Листки набувають блідо-зеленого кольору. Нижні – рано опадають, переміщення вуглеводів у бульби зменшується, врожай і вміст сухої речовини стає низьким.

Надлишок азоту спричиняється до надмірного росту бадилля на шкоду розвитку бульб, затримує дозрівання, знижує стійкість бульб до механічних пошкоджень під час збирання та до хвороб при зберіганні.

Небезпечним для людини і тварини є надлишок нітратів у продукції. Високі норми азоту, не збалансовані іншими елементами живлення, стимулюють накопичення цієї сполуки понад гранично допустимі норми. Допустимий рівень вмісту нітратів у ранній картоплі – 240 мг на 1 кг сирої продукції, і для пізньої – 120. Одночасно слід мати на увазі, що загальний рівень нітратів, допустимий для людини, - 300-325 мг на добу. [6, 7]
РОЗДІЛ 2

Сортове різноманіття і сортові особливості накопичення нітратів у картоплі

Сортом картоплі вважають потомків особини чи клону, які вегетативно розмножуються і здатні при відповідній технології відтворювати свої властивості в наступних поколіннях на великих площах. [4]

Сорт характеризується певними морфологічними ознаками та комплексом біологічних і господарських особливосте: урожайністю бульб; вмістом у них крохмалю; білків та вітамінів; кулінарними та смаковими якостями; стійкістю проти раку, вірусних хвороб і шкідників; придатністю до зберігання; відношення до умов вирощування. [2]

Сорти різняться між собою і за строками дозрівання. За цією ознакою їх поділено на п’ять груп: ранньостиглі – з періодом вегетації 90-100 днів; середньоранні – 101-115; середньостиглі – 16-130; середньопізні – 131-140; пізньостиглі – понад 140 днів. За призначенням сорти є столові, технічні, кормові та універсальні. [7]

Пікассо. Пізньостиглий сорт, столового призначення. Колір квітів білий. Форма бульби округлоовальна, жовтуватого кольору з рожевими вічками і кремовим м’якушем, вічка дрібні. Вміст крохмалю 7,9-13,5%. Смак задовільний і хороший. Стійкий проти раку і картопляних нематод, чутливий до фітофторозу і парші звичайної. Цінність сорту: висока товарність, нематодостійкість. (Додаток 1 Рис. 2.1.) [14, 15]

Белла Росса. Ранньостиглий сорт, столового призначення. Рослина висока, прямостояча. Листки великого розміру, зелені, слабо хвилясті. Віночок середнього розміру, червоно-фіолетовий. Товарна врожайність - 169-326 ц/га. Врожайность на 45-й день після повних сходів (перша копка) - 143-277 ц/га, на 34-155 ц/га, на 55-й день (друга копка) - 170-385 ц/га, на 56-231 ц/га. Максимальна врожайність - 385 ц/га. Бульба овально-округла, вічка дрібні. Шкірка дещо шорохувата, червона. М’якуш светло-жовта. Вміст крохмалю 12,6-15,7%. Смак хороший. Стійкій проти збудника раку картоплі і золотистої картопляної цистоутворюючої нематоди. Зберігається задовільно. (Додаток 1 Рис. 3.2.) [14, 15]

Слов’янка. Середньостиглий сорт, столового призначення. Рослина висока, напівстояча. Листки дрібні, темно-зелені, краї слабохвилясті. Віночок середнього розміру, голубувато-фіолетовий. Товарная урожайность 181-334 ц/га. Максимальна врожайність 392 ц/га. Бульба довга з дрібними вічками. Шкірка частково червоняста. М’якуш кремовий. Вміст крохмалю 11,1-13,4%. Смак хороший і відмінний. Стійкий проти раку картоплі і до золотистої картопляної цистоутворюючої нематоди, проти зморшкуватої та смугастої мозаїки. [12]

Ароза. Ранньостиглий сорт, придатний для приготування картоплі "фрі", чіпсів. Рослина напівстояча. Листки зелені до темно-зеленого, середнього розміру, слабо хвилясті краї. Віночок середнього разміру, червоно-фіолетовий. Товарна врожайность 188-204 ц/га. Врожайність на 45-ый день після повного сходження (перша копка) - 126 ц/га, на 55-ый день (друга копка) - 208 ц/га.Максимальна врожайність - 248 ц/га. Бульби овальні. Шкірка червона. М’якуш жовтий. Вміст крахмалю 12,2-14,3 %. Смак хороший и відмінний. Товарність 77-97%. Стійкий проти раку картоплі і до золотистої картопляної цистоутворюючої нематоди, проти зморшкуватої та смугастої мозаїки. Вміру стійкий до фітофторозу. Цінність сорту: нематодостійкість, придатність до переробки, дуже добре зберігається. (Додаток 1 Рис. 3.3.) [14, 15]

Тірас. Ранньостиглий сорт, столового призначення. На 60-й день після висадки (45-й день після сходів) він дає врожай товарних бульб по 140-150 ц/га, а на кінець вегетації — 350-400 ц/га. Стійкий проти цистоутворюючої нематоди картоплі. [14]

У різних сортах однієї і тієї ж культури вміст нітратів різноманітний, це зумовлено генетичними особливостями сорту і неоднаковою здатністю рослини поглинати і засвоювати нітратний азот.

Різниця в накопичені нітратів в продуктах овочевих культур різних сортів може сягати 200% і більше. Так наприклад, пізньостиглі сорти картоплі при збиранні, містять нітратів менше , ніж ранні.

В літературі наводяться дані про необхідність диференційованого підходу при виборі рівня живлення для кожного сорту окремо. На основі багаторазових дослідів для отримання бульб картоплі з мінімальною кількістю в них нітратів рекомендують під ранні сорти вносити 115-140, під середньостиглі – 90-110 кг/га мінерального азоту.

Вміст нітратів в бульбах картоплі знижується при внесені одних і тих самих доз добрив, якщо вирощувати більш високоврожайні сорти.

Важливо активізувати роботу по використанню і виведені сортів картоплі, генетичною особливістю якої є незначне накопичення вільних нітратів. [3, 7, 11]

Під час проведення експериментальної роботи ми скористалися кількісним хімічним аналізом лабораторного методу. Де діяли за наступними етапами:

 • підготовка зразків і відбір аналітичної проби;

 • отримання точної ваги зразків;

 • підготовка посуду і необхідних хімічних реактивів;

 • власне кількісний аналіз зразків: обчислення результатів аналізу. [8, 13]

Об'єктами досліджень були зразки різних ботанічних сортів картоплі продовольчої свіжої(Додаток 2), відібрані для середньої проби безпосередньо з власних присадибних ділянок жителів села Королівка: сорти Тірас, Белла Росса, Ароза, Пікассо, Слов'янка, де кожного сорту по 3 кілограми. Кожен сорт – окремо, вимили, висушили, подрібнили і перемішали. Після чого відібрали лабораторну пробу, з вмісту якої, також взяттям невеликої кількості, із різних частин, сформували аналітичну пробу. І власне аналітичну пробу зважуємо на хімічний аналіз.

Зразки, які готуються до аналізу, повинні мати, весь час, відповідні етикетки із вказаними номерами реєстрації у лабораторному журналі і вихідними даними (місце, терміни відбору і ін.).

Визначення маси досліджуваних зразків проводилося на аналітичній вазі, яка дозволяє визначити вагу із високою точністю – до десятих грама (можна звішувати на технохімічних вагах).

Хімічний посуд має бути абсолютно чистим і сухим. У якому ми і розмістили досліджуванні зразки з добавленням водних розчинів. Концентрація таких розчинів визначається у відсотках, що показують, яка кількість грамів розчиненої речовини міститься в 100 грамах розчину (ваговий відсотковий метод).

Даний розчин ми розміщуємо на прилад іономір, який є мікропроцесорним вимірювачем нітратів. Отримані дані наведені в таблиці 1 і в додатку 3.
Таблиця 1. Накопичення нітратів залежно від сортової специфіки бульбоплодів картопліКультураБотанічний сорт


Сорт за строками дозрівання

Сорт за господ-дарським призначенням


Показник іономіра


Вміст нітратів, мг/кг

Картопля продо-вольча свіжа

Тірас

ранньостиглий


Столове призначення

3,66

78,7

Белла Росса


ранньостиглий


3,41


140

Ароза

ранньостиглий

<4

>36,0

Пікассо

пізньостиглий

3,56

99

Слов'янка

середньостиглий

3,48

119


Нами виявлені значні коливання вмісту нітратів у ботанічних сортах картоплі продовольчої свіжої. Дослідні зразки картоплі за рівнем накопичення нітратів розташовуються в такому порядку: Белла Росса > Слов'янка > Пікассо > Тірас > Ароза. Проведені дослідження на зразках картоплі різних сортів дозволяють зробити висновок, що сорти мають допустимий вміст нітратів у картоплі (гранично допустима кількість нітратів у картоплі - 250 мг/кг – згідно з МІ №5048-89 від 04.07.89).

Усі необхідні дані заносилися до лабораторного журналу.

Експериментальні дані доводять, що вміст нітратів у зразках картоплі значною мірою визначається ботанічним сортом. Серед багатьох причин, що зумовлюють здатність накопичення нітратів у рослинах, слід виділити такі:

– різна реакція рослин на умови навколишнього середовища;

– генетично закріплений рівень нітратредуктази;

– режими мінерального живлення рослин;

– ступінь зрілості ботанічних сортів;

– тип ґрунтів та їх вологість тощо. [1, 8, 14, 15]

Перспективами подальших досліджень у цьому напрямку є розробка технологічних рекомендацій щодо зниження вмісту нітратів у бульбах картоплі.
Розділ 3

Вплив нітратів на здоров’я людини

3.1. Гостре отруєння нітратами

Відомо, що нітрити характеризуються досить широким спектром токсичної дії, впливаючи на організм на різних біорівнях. Забруднення навколишнього середовища фізичними, біологічними і хімічними факторами може призвести до негативних змін у стані здоров’я людини.

Токсична дія нітратів полягає у гіпоксії (кисневому голодуванні тканини), що розвивається внаслідок порушення транспорту кисню крові тобто, визвати анемію крові (метгемоглобінемію). Крім того, із нітритів при наявності амінів можуть утворюватися N-нітрозаміни, які наділені канцерогенною активністю (це може сприяти утворенню ракових пухлин), а також у пригніченні активності ферментних систем, що беруть участь у процесах тканинного дихання.

Збільшення навантаження органічних забруднень на ґрунти, призводить до забруднення навколишнього середовища. Крім того, як вище вже згадувалось, із нітритів у присутності амінів можуть утворюватись N-нітрозаміни. Вони володіють канцерогенною активністю (здатністю утворення злоякісних пухлин).

При вживанні високих доз нітратів з їжею через 4 – 6 годин з’являється нудота, блювання, синюшність шкіряного та слизистого покривів. Наявність жирів у їжі знижує вміст нітратів. [13, 14]

3.2. Хронічне отруєння нітратами

З огляду на характер токсичної дії нітратів та нітритів можна очікувати, що найбільш чутливим до неї будуть діти перших днів та місяців життя. Причини цього явища - ембріональний гемоглобін новонароджених значно легше окислюється нітратами, ніж гемоглобіном; недостатньо розвинена детоксикуюча метгемоглобінредук-тазна система; у шлунку новонароджених дуже мало кислоти. Не тільки діти чутливі до нітратів, але й особи похилого віку, хворі на анемію, з захворюванням дихальної системи, хворобами серцево-судинної системи. У дітей перших місяців життя отруєння нітратами можливе через овочевий сік, молочні суміші, що готувалися на воді, що містить нітрати. Особливо небезпечна хронічна дія нітратів для дітей.

Нітрати та нітрити негативно впливають на організм вагітної та її плід, погіршуючи показники його біофізичного профілю. Ці сполуки проникають крізь плацентарний бар’єр. Якщо мати вживала багато насичених нітратами продуктів харчування , то у новонародженої дитини вміст у крові нітратів і метгемоглобіну збільшений (розвиток немічної гіпоксії). У крові цих дітей підвищилась концентрація білірубіну і спостерігається стійка і яскраво виражена “жовтяниця новонароджених ”.

В період, коли дитина знаходиться на грудному годуванні, стан немічної гіпоксії підтримується за рахунок надходження в її організм нітратів з молоком матері (За даними Консультативного центру Українського НДІ харчування). [13, 14]

Токсичні речовини – єдина причина хвороб. Її слід уникати, якщо ми дійсно хочемо бути здоровими. З огляду на це слід знати, що треба робити, щоб не наражатися на небезпеку, пов’язану з отруєнням нітратами та впливом їх на організм.

По-перше, необхідно дотримуватись правил агротехніки вирощування сільськогосподарських культур та не зловживати використанням мінеральних добрив.

По-друге, слід заборонити приготування дитячих молочних сумішей на воді з місцевих джерел.

По-третє, треба вилучити з вживання тепличні культури.

І коли ми будемо дотримуватися цих критеріїв, то може, буде менше отруєнь, пов’язаних з нітратами та нітритами. Це і буде, як я вважаю, фундаментом для покращення нашого з вами здоров’я.

Підсумовуючи все вище згадане з питань отруєння нітратами і виявлених наслідків токсичної дії їх на організм, слід зауважити, що самі по собі нітрати харчових продуктів не завдають великої шкоди здоров’ю людини. Проте їх дія на організм становить вагомий додаток до токсичної дії нітратів питної води.

ВИСНОВОК

Проблема зниження вмісту нітратів в овочах і картоплі зв’язана з великою кількістю аспектів. Накопичення нітратів у рослинах є звичайним фізіологічним явищем.

Видові особливості накопичення нітратів обумовлені сукупністю і співвідношенням процесів поглинання, асиміляції і розподілу їх в окремих органах рослини, реакцій видів на дію факторів оточуючого середовища. Як правило, швидкостиглі сорти містять більш високі показники кількості нітратного азоту, ніж пізньостиглі (через зниження, в останніх, часток азоту удобрення, яке бере участь у формуванні нітратного фонду).

При застосуванні органічних і мінеральних добрив покращити якість картоплі можна шляхом обробки органічних добрив, стеженням за строками збирання врожаю і вибором оптимальних форм азотного добрива, які відповідають особливостям ґрунту і біології культури.

Вміст нітратів в рослині залежить від погодних умов. При недостатній кількості води і світла, різких перепадах температур, у рослині кількість нітратів збільшується.

Враховуючи усі вищеназвані фактори на усіх етапах формування урожаю при виконанні правил агротехніки можна отримати продукцію картоплярства високої якості, вільної від нітратів або з невеликим їх вмістом, що не буде завдавати шкоди здоров’ю людини.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Гудзь В.П., Лісовал А.П., Андрієнко В.О., Рибак М.Ф. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії: Підручник. За редакцією В.П.Гудзя. Друге видання, перероблене та доповнене. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 408 с.

 2. Дудченко І.В. Картопля на городах, присадибних і дачних ділянках. – Львів: Каменяр, 1993. – 85 с.

 3. Картопля – другий хліб: Наук.-попул. альм. для селян у трьох вип.. / Упоряд. та аг. ред. П.С. Теслюка. – К.: Вид-во «Довіра», 1995. – Вип. ІІ – 235 с.: іл.

 4. Картопля / В.А. Вітенко, В.С. Куценко, М.Ю. Власенко та ін..; За ред.. В.А. Вітенка, В.С. Куценка, М.Ю. Власенка. – К.: Урожай, 1990. – 256 с., іл.

 5. Кореньков Д. А. Минеральные удобрения при интенсивных технологиях. – М.: Росагропромиздат, 1990. – 192 с.

 6. Лісовий М.В. Підвищення ефективності мінеральних добрив. – К.: Урожай, 1991. – 120 с.

 7. Поліпшення якості овочів і картоплі / С.Ф. Поліщук,О.В. Горкуценко, М.А. Гуща та ін..; За ред.. С.Ф. Поліщука. – К.: Урожай, 1990. – 304 с.

 8. Смирнов П. М., Муравин Э. А. Агрохимия. – М.: Колос. 1981. – 319 с., ил., 2 л. ил.

 9. Справочник по качеству овощей и картофеля / С.Ф. Полищук, А.В. Горкуценко, М. А. Скляревський и др.; Под ред. С.Ф. Полищука. – К.: Урожай, 1991. – 224 с.

 10. Теслюк П.С. Продовольча картопля. – К.: Урожай, 1989. – 200 с., іл.

 11. І.Г. Яремчук. Економіка природокористування К.: Пошуково-видавниче агентство «Книга пам’яті України». Видавничий цент «Просвіта», 2000. – 431 с. іл.

 12. Самойлюк В. П. садимо картоплю // Огородник. – 2010. - № 4. – с. 20-22.

 13. Костиря Т. Науково-дослідницька робота школярів з екології // Біологія. – 2010. - № 16-18. – С. 23-27.

 14. http://m.yandex.ru

 15. http://www.google.com.ua
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Олімпіада 11 клас
Авітаміноз – це: а підвищений вміст певного вітаміну в організмі б відсутність вітаміну в організмі в знижений вміст певного вітаміну...

Урок 1 тема. Світ очима еколога: екологічні проблеми рідного міста (села)
«екологічні проблеми», уявлення про екологічні проблеми та шляхи їх подолання, взаємозв'язки між природою, господарською діяльністю...

І. Роздивіться малюнок. Перепишіть інформацію про зображену рослину,...
Оцвітина – проста, формула квітки – Ч(5)П(5)Т(5)М1, запилюється комахами. Видозміна пагона – бульбокорінь. Дана рослина має правильні...

Способи економії природних ресурсів завдяки використанню комп`ютерних технологій
Але корисні копалини – руда, вугілля, нафта, різні мінерали – поновлювати свою кількість І вміст в земній корі не можуть. Ці ресурси...

План-конспект практичного заняття з історії України в 5 класі «Які...
Дослідити історичні назви об’єктів рідного села,поповнити знання учнів про його історію. Удосконалювати навички роботи з історичною...

План-конспект: Мотивація учбової діяльності
Мета: вивчення хімічної природи вітамінів, їх роль у обміні речовин, дати поняття про основні групи вітамінів, їх вміст у продуктах...

Що таке тютюн?
До складу листків тютюну входять такі речовини як нікотин, білки, вуглеводи, органчні кислоти, смоли І ефірні олії. Основна особливість...

Фізіологічна роль легеневого дихання складається в забезпеченні оптимального...
Оптимальний вміст газів в альвеолярному повітрі досягається шляхом зміни обʼєму легеневої вентиляції залежно від умов, що існують...

Вітаміни, їх роль в харчуванні людини
Мета: Розглянути історичний розвиток уявлень про вітаміни, як необхідні складові харчування; їх роль та значення для організму людини....

Загальноосвітня школа І-ІІ ступеня с. Підріччя
Обладнання: схеми, таблиці, зображення або натуральні об’єкти – представники різних царств живої природиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
b.ocvita.com.ua
Головна сторінка