Пошук по сайту

Біологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Словник літературознавчих понять І термінів

Словник літературознавчих понять І термінів

Сторінка1/11
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11СЛОВНИК

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ПОНЯТЬ І ТЕРМІНІВ

Посібник для профільної школиКатеринопіль 2014

Розділ виставки: Перспективи розвитку профільної старшої школи

Укладач: Коровченко Ірина Юріївна, методист районного методичного

кабінету відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації
Посібник містить адаптовані до шкільного курсу світової літератури літературознавчі терміни та поняття за чинними програмами профільної школи з урахуванням загальних методичних принципів вивчення теорії літератури.

Стане у нагоді вчителям світової, української літератури на уроках у школі профільного рівня та під час підготовки до ДПА і ЗНО.


Рекомендовано до друку радою методичного кабінету

Протокол від 20.03.2014 №3Передмова

Світова література – навчальний предмет, головною метою якого є «залучення школярів до найвищих досягнень світової літератури й культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької й загальної культур, вироблення імунітету проти низькопробних явищ масової культури» та через добір творів для текстуального вивчення «репрезентувати певне літературне явище, добу, стиль (від індивідуально-авторського до стилів літературних «великих епох» і/або національних літератур)». [13] Тому ознайомлення учнів із літературознавчими термінами і поняттями – необхідна умова повноцінного аналізу та інтерпретації художніх творів, глибокого проникнення до закономірностей перебігу літературного процесу, свідомого вивчення предмета.

Учителеві слід керуватися загальними методичними принципами під час вивчення теоретико-літературних понять.

Принцип науковості полягає у відповідності тлумачення понять теорії літератури, що вивчаються у школі, сучасному рівню літературознавчої науки.

Принцип наступності. Поняття з теорії літератури вивчаються протягом усього курсу "Світова література", тому вчитель має враховувати ті знання, які учні вже мають, й відштовхуватися від них, вводячи нові поняття.

Принцип доступності. Визначення теоретичних понять у літературознавчих словниках-довідниках розраховані на дослідників літератури, тому вчитель має певною мірою адаптувати подані в довідковій літературі поняття.

Принцип співвідношення понять з теорії літератури з літературними творами, явищами, спадщиною митців, твори яких вивчаються. До введення нових понять на уроках світової літератури можна пря­мувати двома шляхами:

1) дати визначення нового поняття, а потім показати спосіб його виявлення на літературних прикладах з матеріалу, що вивчається;

2) на підставі вивчення літературних творів, явищ узагальнити знання учнів, подавши нове теоретико-літературне поняття.

Принцип опори на культурологічний контекст. Вивчення світової літератури передбачає врахуван­ня розвитку світової культури, адже літературу неможливо відокремити від загальних культурних про­цесів і філософської думки. Такий підхід доцільний і в процесі вивчення понять з теорії літератури, адже сприятиме формуванню ши­рокого культурного кругозору учнів, поглибленню їхньої гуманітарної освіти.

Принцип багатозначності. Літературознавчі поняття, як правило, багатоз­начні: один і той самий термін може вказувати на різні явища, тож учителеві слід розкривати учням різні значення літературознавчих термінів у їхньому взаємозв’язку.

Принцип історизму. Кожне з теоретико-літературних понять має свою історію. Літературознавчі терміни змінювалися протягом розвитку літератури й мистецтва. Врахування історичності літературознавчих понять допоможе вчителеві сформувати в учнів цілісне уявлення про літературний процес і його динаміку.

Принцип типологічних взаємозв'язків зарубіжної та української літератур. Більшість теоретичних понять, що вивчаються в курсі світової літератури, представлені і в курсі української. То­му варто під час вивчення цих понять звертатися до творів і явищ не тільки зарубіжної, а й вітчизняної літерату­ри.

У роботі з літературознавчими термінами треба дотримуватися певних правил:

  • спиратися на найбільш характерний конкретний художній матеріал, який дає змогу наочно розкрити зміст терміна;

  • засвоювати поняття від простого до складного;

  • добре усвідомити виучуване поняття;

  • терміни, як і поняття, мають постійно вживатися, збагачуючись від твору до твору, від класу до класу новими деталями та прикладами;

  • активно застосовувати набуті теоретичні знання під час самостійного читання художньої літератури й літературознавчих матеріалів, ознайомлення з іншими видами мистецтв тощо;

  • пам’ятати, що вивчення теоретичних знань – не самоціль, а інструмент формування інтерпретаційної свідомості читачів.

У зв'язку з цим словникові статті посібника містять не тільки визначення літературознавчих понять і термінів, але й короткий коментар, адаптований для кращого розуміння школярів.

Доцільно також мати на увазі рівні опанування учнями теоретичних понять, які вчи­тель повинен враховувати під час оцінювання та мотивації оцінок школярів.

Рівень засвоєння учнями понять з теорії літератури

Характеристика

Початковий рівень


Учень механічно відтворює теоретичні визначення понять, не розуміючи їхньої сутності, не співвідносячи з явищами літератури, іншими понят­тями

Середній рівень

Учень знає і усвідомлює визначення понять з теорії літератури, може на­вести приклади їхніх виявів у літературі

Достатній рівень

Учень не тільки знає та усвідомлює визначення теоретико-літературних понять, але й може застосувати їх під час вивчення художніх текстів, зна­йти приклади, що відповідають вивченим поняттям у творах художньої літератури, співвіднести з іншими поняттями

Високий рівень

Учень знає та усвідомлює визначення теоретико-літературних понять, мо­же самостійно розкрити їх сутність, навести приклади, знайти їх прояви в літературі, використовує поняття у процесі аналізу художніх творів, харак­теристиці образів тощо; співвідносить теоретико-літературні поняття з іншими, з окремими явищами і всім ходом літературного й мистецького процесу, з творчістю митців; розуміє еволюцію теоретико-літературних понять в історії літератури, ідентифікує їх у текстах різних епох, напрямів, течій тощо
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Короткий словник термінів І понять
Аерокосмічні методи дослідження Землі — сукупність методів дослідження І картографування- географічної оболонки Землі, ландшафтів,...

Словник економіко – політологічної термінології
Економічна теорія – основа політики, a основою суспільства залишаються політика та мораль наша колективна воля та інші приватні системи...

Легенда 1
О. В. словник енциклопедія з предметів «технологія приготування напоїв І коктейлів та їх характеристика» та «організації обслуговування...

Як будь-яка інша гра, “Що?
Коли?” розвиває увагу, вчить зосереджуватися, вміти самостійно міркувати. Захоплюючись грою, діти не помічають, що вони навчаються:...

С.І. Головащук Росісько-український словник сталих словосполучень
У словнику вміщено понад 18 тисяч сталих словосполучень сучасної російської літературної мови, переклад яких на українську мову становить...

Методична розробка уроку з української мови у 6 класі на тему «Культура...
Мета: Збагатити словник учнів діловою лексикою з метою успішного оволодіння ними діловою документацією, дати поняття про оголошення,...

Урок-презентація (8 клас) Тема: Краса, возведена в абсолют
Словник до теми: Аматерасу, синто, буддизм, сабі, вабі, силуй, юген, ікебана (чол р.), бонсай, каліграфія, ієрогліфи, олтар краси,...

1. Наші перші боги Одним із перших богів слов'янської міфології вважається...
Род. За міфами, він зачинатель усього живого, адже був богом природи, урожаю, керував дощем І блискавицею. Про могутність цього божества...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
b.ocvita.com.ua
Головна сторінка