Пошук по сайту

Біологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Економічна і соціальна географія світу - Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів...

Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка

Сторінка4/4
1   2   3   4

Економічна і соціальна географія світу


(52 години, 1,5 години на тиждень)п/п

Кількість годин

Зміст теми


Навчальні досягнення учнів

1.

1.

Вступ (1год)

Об’єкти вивчення економічної і соціальної географії світу. Тенденції розвитку сучасного світу. Роль географії у територіальній організації суспільства.

Дослідження

Джерела географічної інформації

Учень:

називає: об’єкти вивчення суспільної географії світу;

наводить приклади: тенденцій розвитку сучасного світу: посилення міжнародних ринкових відносин, глобалізації, інтеграційних політичних та соціально-економічних процесів; методів дослідження суспільної географії;

ідентифікує: джерела географічної інформації: атласи світу, тематичні карти світу, статистичні джерела, довідники, інформаційні системи і ресурси Інтернету;

характеризує: роль географії в територіальній організації життя і діяльності людства; комплекс карт в навчальному атласі;

пояснює: сутність порівняльного, описового, картографічного, історичного, математичного методів та методу моделювання, що застосовуються у суспільній географії світу;

оцінює: роль географії у вивченні політичних та соціально-економічних аспектів суспільства

2.

25

Розділ І. Загальна характеристика сучасного світу ( 25 год)


2.11

1


1

Тема 1. Природа і людина в сучасному світі (3 год)

Географічне середовище. Взаємодії суспільства і природи в географічному середовищі, її наслідки Світові природні ресурси, їх класифікація. Поняття про природно-ресурсний потенціал, його оцінка у світі та в окремих регіонах

Карти світових природних ресурсів: паливно-енергетичних, мінерально-сировинних, земельних, лісових, водних, рекреаційних. Природокористування на сучасному етапі, його наслідки

Практична робота

1. Оцінка ресурсозабезпеченості окремих регіонів і країн світу


Учень:

називає: суттєві ознаки понять «географічне середовище», «природно-ресурсний потенціал», «природокористування», наслідки взаємодії суспільства і природи;

наводить приклади: різних видів природних ресурсів; складових світового земельного фонду, лісових поясів Землі;

характеризує: особливості територіального поєднання природних ресурсів для потреб розвитку господарства;

аналізує: карти світових природних ресурсів;

пояснює: проблеми і перспективи використання природних ресурсів на сучасному етапі розвитку суспільства;

оцінює: ресурсозабезпеченість регіонів і країн світу на основі аналізу статистичних даних; наслідки і перспективи природокористування

2.21


1
1
1


1
1


Тема 2. Населення світу (6 год)

Чисельність населення світу, його відтворення. Механічний рух населення. Вікова і статева структури населення

Розміщення населення. Найбільш заселені регіони і країни світу

Міське і сільське населення світу.

Міське населення, найбільш урбанізовані регіони і країни світу. Сільське населення, регіони і країни світу з переважанням сільського населення

Мовний та етнічний склад населення.

Найпоширеніші мовні сім’ї і групи. Релігія як явище культури. Світові та національні релігії

Зайнятість населення за основними сферами діяльності. Проблеми зайнятості, безробіття. Рівень життя населення
Практичні роботи

2. Аналіз типу відтворення населення та статевовікових пірамід окремих країн світу

3. Порівняння показників середньої тривалості життя в регіонах і країнах світу

Учень:

називає: кількість населення світу та окремих країн, типи відтворення населення, причини міграцій, найгустіше заселені регіони і країни світу;

наводить приклади і показує на карті: ареали поширення найбільш численних народів та найпоширеніших мов світу, світових та окремих національних (іудаїзм, індуїзм) релігій;

характеризує: темпи зростання чисельності населення світу на сучасному етапі. особливості вікового та статевого складу населення; напрями основних міграційних потоків; кількісний та якісний склад економічно активного населення, структуру його зайнятості, наслідки безробіття та рівень життя населення в окремих регіонах і країнах світу в порівнянні з Україно;

аналізує: статевовікові піраміди населення окремих країн, статистичні дані щодо динаміки кількості населення, карти густоти населення, тривалості життя;

пояснює: поняття «демографічна політика», «демографічний вибух», «субурбанізація», причини нерівномірності розміщення населення світу, сучасні тенденції міжнародної міграції, проблеми сучасної урбанізації;

порівнює: темпи зростання кількості населення та рівні урбанізації в різних регіонах і країнах; розподіл економічно активного населення за регіонами і країнами світу;

позначає: на контурній карті найбільші за кількістю населення країни світу, агломерації та мегаполіси;

оцінює: роль населення в економічному розвитку суспільства, соціально-економічні умови і тривалість життя населення в регіонах і країнах світу

2.3

13

Тема 3. Сучасне світове господарство (15 год)
2.3.1

1

Світове господарство (1 год) Особливості та тенденції розвитку світового господарства в умовах глобалізації суспільства. Міжнародний поділ праці і міжнародна господарська спеціалізація. Структура світового господарства


Учень:

називає: суттєві ознаки поняття «світове господарство», «міжнародний поділ праці», «міжнародна спеціалізація», «НТП», «глобалізація»;

наводить приклади: галузей світового господарства;

характеризує: тенденції розвитку світового господарства в епоху НТП і глобалізації: зміщення технологій виробництва від традиційних до наукоємних, технологій створення науково-промислових комплексів, транснаціональних компаній, розширення обміну послугами, інформацією, науково-технічною документацією;

пояснює: вплив НТП на структуру світового господарства та темпи його розвитку;

оцінює: вплив сучасних процесів у світовому господарстві на рівень життя кожної людини.

2.3.2

1
3

Географія промисловості світу (4 год)

Значення промисловості у сучасному світовому господарстві, обсяги промислового виробництва і тенденції розвитку

Географія паливно-енергетичного комплексу світу.

Географія машинобудування, металургії, хімічної та лісохімічної, легка і харчова промисловості світу. Основні промислові регіони і центри світу

Практичні роботи

4. Виявлення за статистичними даними країн-лідерів з виробництва окремих видів промислової продукції

5. Аналіз напрямків переміщення основних вантажопотоків паливних та мінерально-сировинних ресурсів у світі з використанням карт

Учень:

називає: види світового промислового виробництва, країни-лідери з виробництва окремих видів промислової продукції;

наводить приклади і показує на карті: основні центри і райони розміщення традиційних, нових і новітніх галузей промисловості світу;

характеризує: тенденції і показники розвитку промисловості світу;

пояснює: особливості розміщення важкої, харчової і легкої промисловості у світі;

порівнює: частки окремих галузей промисловості у світовому виробництві промислової продукції;

оцінює: роль промисловості у світовому господарстві


2.3.31
1

Географія сільського господарства світу (2 год)

Соціально-економічне значення сільського господарства на сучасному етапі розвитку суспільства Структура світового сільського господарства, обсяги виробництва, тенденції розвитку

Найголовніші райони землеробства і тваринництва світу

Дослідження

Сучасне сільськогосподарське виробництво та його роль у забезпечення населення продуктами харчування

Учень:

називає: країни-лідери з виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції;

наводить приклади і показує на карті: основні світові центри і райони розміщення сільського господарства;

характеризує: тенденції і показники розвитку сільського господарства у світі;

пояснює: чинники та особливості розміщення рослинництва і тваринництва;

порівнює: обсяги виробництво сільськогосподарської продукції у світі та в Україні;

оцінює: соціально-економічну роль сільського господарства у світі, проблеми і перспективи його розвитку на сучасному етапі


2.3.42

2
1


Географія галузей сфери послуг (5 год)

Роль галузей сфери послуг у соціально-економічному розвитку суспільства. Географія основних видів транспорту у світі. Країни-лідери у внутрішніх та зовнішніх перевезеннях. Транспортна інфраструктура. Міжнародні транспортні коридори

Географія зовнішньої торгівлі. Торговельний оборот. Провідні країни-експортери товарів і послуг у світі. Географія фінансово-кредитної сфери. Основні фінансові центри світу

Географія міжнародного туризму. Головні туристичні райони світу

Практична робота

6. Порівняльна характеристика двох світових видів транспорту

Дослідження

Міжнародний туризм як чинник інтеграції країн світу

Учень:

називає: галузі сфери послуг; країни-лідери у внутрішніх та зовнішніх перевезеннях, види транспорту, що посідають перше місце за вантажо- і пасажирообігом у світі;

наводить приклади і показує на карті: основні шляхи переміщення вантажів та пасажирів у світі; країни-лідери у зовнішній торгівлі, основні фінансові центри світу, туристичні райони;

характеризує: сучасні тенденції та показники розвитку галузей сфери послуг світового транспорту, зовнішньої торгівлі, фінансово-кредитної сфери та міжнародного туризму;

порівнює: розвиток окремих видів транспорту в регіонах і країнах світу; особливості торгівлі товарами і послугами; розміщення світових центрів міжнародного туризму;

пояснює: сучасні чинники та риси розвитку світової транспортної системи, підвищення ролі сфери послуг у світовому господарстві, тенденції розвитку міжнародного транспорту, зовнішньої торгівлі, міжнародного туризму;

оцінює: роль сфери послуг у розвитку світового господарства


2.3.5

1

Міжнародні економічні організації (1 год)

Інтеграційні галузеві та регіональні економічні організації: (СОТ, ОПЕК, ОЧЕС, МАГАТЕ, ФАО, Велика вісімка, ЄС, НАФТА, АСЕАН). Економічна інтеграція та Україна
Дослідження

Міжнародні економічні організації та Україна

Учень:

називає: суттєві ознаки понять «міжнародна інтеграція», «міжнародні економічні організації»

наводить приклади і показує на карті: країни, що входять до галузевих і регіональних міжнародних економічних організацій;

характеризує: функції та основні види діяльності міжнародних галузевих і регіональних організацій;

порівнює: діяльність галузевих міжнародних організацій;

пояснює: участь України в міжнародних економічних організаціях;

оцінює: міжнародні галузеві і регіональні організації в розвитку світового господарства і відносин між країнами

3

15

Розділ ІІ. Типізація країн світу (15 год)

3.1


1


1

Тема 1. Політичне облаштування світу (2 год)

Політична карта світу, основні зміни на ній у ХХ та ХХІ ст. Класифікація країн за державним устроєм (унітарні та федеративні держави) та формою правління (республіки та монархії)

Міжнародні політичні організації. Роль ООН, Ради Європи та інших організацій у розвитку міжнародних відносинах між державами світу


Учень::

називає: основні форми державного устрою та правління країн світу; міжнародні політичні організації, в яких бере участь Україна, суттєві ознаки поняття «геополітика»;

наводить приклади і показує: на карті держави та їх столиці;

характеризує: особливості сучасних змін на політичній карті світу, діяльність міжнародних організацій щодо урегулювання міжнародних відносин;

пояснює: відмінність між поняттями «країна», «держава», «залежна країна», «колонія»;

складає: узагальнюючі таблиці щодо типізації країн за формою правління й державним устроєм;

збирає: з допомогою членів родини дані про конкретну політичну ситуацію у світі;

оцінює: політико-географічне положення країн та геополітичну обстановку в світі, роль міжнародних організацій в розв’язанні різних геополітичних проблем

3.2


1

1

Тема 2. Економічна типізація країн світу (2 год)

Класифікація країн за типом господарської системи (країни з ринковою економікою, плановою економікою, перехідною економікою) та рівнем соціально-економічного розвитку (високорозвинуті, середньорозвинуті, країни, що розвиваються, найменш розвинуті країни світу)

Показники рівня розвитку країн: ВВП та його структура, ВНП, обсяг і структура зовнішньої торгівлі, індекс людського розвитку, рівень безробіття, інвестиційна привабливість. Основні відмінності між розвинутими країнами і країнами, що розвиваються

Учень:

називає: підходи до економічної типізації країн світу;

наводить приклади: країн з різним типом господарських систем і рівнем соціально-економічного розвитку;

характеризує: показники соціально-економічного розвитку країн світу;

порівнює: країни за показником ВВП, рівнем безробіття, індексом людського розвитку;

пояснює: відмінності між країнами з різним рівнем соціально-економічного розвитку;

оцінює: економічні взаємовідносини між країнами в умовах глобалізації

3.3


1
2


1

Тема 3. Розвинуті країни світу ( 4 год)

Загальна характеристика країн з розвинутою економікою. Сучасні риси господарства

Регіональні відміни (розвинуті країни Європи – Німеччина, Франція, Великобританія, Італія, Швейцарія, Норвегія; Азії – Японія; Америки – США, Канада. Проблеми і перспективи розвитку країн з розвинутою економікою

Практична робота

7. Порівняльна характеристика двох розвинутих країн світу (за вибором учителя) на основі різних джерел інформації


Учень:

називає: суттєві ознаки країн з розвинутою економікою;

наводить приклади і показує на карті: країни з розвинутою економікою в різних регіонах світу, їх столиці;

характеризує: сучасні риси господарства розвинутих країн світу, галузі міжнародної спеціалізації цих країн;

аналізує: відмінності між розвинутими країнами світу;

порівнює: розвинуті країни за основними показниками соціально-економічного розвитку

пояснює: сучасні проблеми у господарстві розвинутих країн;

оцінює: місце розвинутих країн у сучасному світовому господарстві

3.4


1
1
1

1

Тема 4. Країни, що розвиваються (4 год)

Диференціація країн, що розвиваються за рівнем соціально-економічного розвитку. Сучасні риси господарства країн Регіональні відміни. Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку країн, що розвиваються

Гіганти Третього світу (Китай, Індія, Бразилія)

Нові індустріальні країни (Малайзія, Таїланд, Філіппіни, Мексика, Ірландія)

Нафтодобувні країни (Саудівська Аравія, Оман, Бахрейн, ОАЕ, Бруней та ін.). Малі острівні країни (Кіпр, Ямайка та ін.). Найменш розвинуті країни (Бангладеш, Чад, Ефіопія, Гаїті та ін.

Практична робота

8. Визначення тенденцій змін галузевої структури господарства країн, що розвиваються в різних регіонах світу

Учень:

називає: суттєві ознаки країн, що розвиваються, їхню географічну специфіку;

наводить приклади і показує на карті: країни, що розвиваються в різних регіонах світу, їх столиці;

характеризує: сучасні риси господарства, країн що розвиваються їхню міжнародну спеціалізацію;

аналізує: відмінності між країнами, що розвиваються;

порівнює: гіганти Третього світу, нові індустріальні країни та нафтодобувні країни за основними показниками соціально-економічного розвитку;

пояснює: сучасні проблеми у господарстві країн, що розвиваються;

оцінює: перспективи розвитку країн, що розвиваються


3.5


1


1
1

Тема 5. Країни з перехідною економікою (3 год)

Загальна характеристика країн з перехідною економікою. Сучасні риси господарства країн. Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку країн з перехідною економікою

Росія і країни СНД – сусіди України
Країни Центральної Європи – сусіди України, соціально-економічний розвиток країн після входження до ЄС
Дослідження

Можливі моделі розвитку господарства країни з перехідною економікою (за вибором учня)

Учень:

називає: ознаки країн з перехідною економікою;

наводить приклади і показує на карті: країни з перехідною економікою та їх столиці;

характеризує: географічну специфіку та сучасні риси господарства країн з перехідною економікою та їхню міжнародну спеціалізацію;

аналізує: структурні зміни в господарстві країн з перехідною економікою;

порівнює: країни-сусіди України за основними показниками соціально-економічного розвитку;

пояснює: сучасні трансформації і проблеми реформування господарського комплексу в країнах з перехідною економікою;

оцінює: роль країн з перехідною економікою у світовому господарстві

4

7

Розділ ІІІ. Міжнародні відносини (7 год)


4.1

1

Тема 1. Форми міжнародних відносин (1 год)

Особливості відносин між країнами в умовах глобалізації. Форми міжнародних відносин за сферами суспільного життя: економічні, політичні, культурні відносин. Геополітика. Глобальні, регіональні та субрегіональні міжнародні відносини


Учень:

називає: галузі міжнародної спеціалізації окремих країн, основні форми міжнародних відносин між державами, найбільш відомі у світі транснаціональні корпорації, суттєві ознаки поняття «геополітика»;

наводить приклади: економічних, політичних культурних відносин різних географічних рівнів;

характеризує: тенденції міжнародних політичних, економічних та культурних відносин в умовах глобалізації;

аналізує: міжнародне співробітництво між країнами світу;

оцінює: роль міжнародних відносин у розвитку сучасного світу

4.2


1

1

Тема 2. Україна у світі (2 год)

Місце України у світі. Участь Україна у світовій торгівлі, кредитуванні, інвестуванні, спільному підприємництві, міжнародному туризмі

Міжнародне співробітництво з країнами сусідами та країнами-членами ЄС. Культурні зв’язки України з країнами світу. Перспективи розвитку міжнародних відносин України з країнами світу

Практична робота

9. Порівняльний аналіз показників зовнішньої торгівлі України з країнами світу

Дослідження

Галузі економіки України, що сприяють її інтеграції у світове господарство

 


Учень:

називає: основні форми політичних, економічних, культурних та інших зв’язків України з державами світу, місце, що посідає Україна у світі за основними показниками соціально-економічного розвитку;

наводить приклади і показує на карті: центри діючих в Україні спільних підприємств, провідні країни-партнери у зовнішній торгівлі України (Росія, країни-члени ЄС ) та інвесторів (МВФ, ЄБРР);

характеризує: сучасні тенденції розвитку взаємовідносин між Україною та окремими країнами Європи, Америки, Азії, Австралії, Африки;

аналізує: показники зовнішньої торгівлі, інвестування та фінансування, міжнародного туризму України;

пояснює: особливості сучасного геополітичного положення України, її роль у міжнародному географічному поділі праці;

складає: з родиною перелік товарів іноземного походження, які придбані в Україні, у своєму населеному пункті.

оцінює: перспективні напрямки співробітництва України з країнами світу та перспективи входження України у світовий економічний простір

4.4


1
2

1

Тема 3. Глобальні проблеми людства (4 год)

Поняття про глобальні проблеми людства. Роль світової громадськості у їх розв’язанні

Глобальні проблеми війни і миру, екологічна, сировинна та енергетична, голоду, боротьби із злочинністю, тероризмом, хворобами віку

Практична робота

10. Аналіз карти «Глобальні проблеми людства»: визначення регіонів і країн з найбільшою концентрацією глобальних проблем; визначення за картами «гарячих точок планети», обговорення причин їх виникнення

Учень:

називає: глобальні проблеми людства;

наводить приклади: шляхів розв’язання глобальних проблем;

характеризує: географію глобальних проблем;

пояснює: суттєві ознаки поняття «глобальні проблеми людства»;

аналізує: сутність, причини виникнення, особливості прояву сучасних глобальних проблем;

позначає на карті: регіони і країни найбільшого прояву глобальних проблем;

оцінює: наслідки прояву глобальних викликів для окремих регіонів і країн світуРЕЗЕРВ ЧАСУ – 6 годин

Назва файлу Np070812_26.doc


1   2   3   4

Схожі:

Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Вступ. Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової (основної) середньої освіти, згідно...

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія....
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія....
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія....
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи

Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Державного стандарту, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. «Про затвердження державного стандарту...

Пояснювальна записка Програму з української мови для загальноосвітніх...
Укладачі: Г. Т. Шелехова, М.І. Пентилюк, В.І. Новосьолова, Т. Д. Гнаткович, Н. Б. Коржова, К. В. Таранік-Ткачук

Пояснювальна записка Планування складене запрограмою «природознавств о»
України(наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 06. 06. 2012 р. №664«Про затвердження навчальних програм...

Навчальна програма для 6 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат біологічних наук, доцент; В. І. Соболь, вчитель Кам’янець-Подільського...

Навчальна програма для 6 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат біологічних наук, доцент; В. І. Соболь, вчитель Кам’янець-Подільського...

Програми з географії для 6-9 класів спеціальних загальноосвітніх...
Основним завданням викладання географії в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей є ознайомлення...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
b.ocvita.com.ua
Головна сторінка