Пошук по сайту

Біологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Проте педагогічним тестом є система паралельних завдань специфічної форми, які розташовуються за принципом зростання відповідно до складності порядку, що дозволяє якісно й ефективно виміряти рівень І структуру підготовки екзаменованих

Проте педагогічним тестом є система паралельних завдань специфічної форми, які розташовуються за принципом зростання відповідно до складності порядку, що дозволяє якісно й ефективно виміряти рівень І структуру підготовки екзаменованих

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
Готуємося до ДПА і ЗНО. Удосконалення мовної грамотності учнів
Шановні колеги, підготовка до виконання будь-якої контрольно-оцінювальної діяльності вимагає методично-педагогічного супроводу організації навчальної діяльності учнів та самоорганізації до самонавчання кожної особистості. Систематична навчально-тренувальна робота обов’язково матиме позитивний результат, якщо педагоги виробляють глибоку мотивацію до пізнавальної діяльності учнів та здійснюють перманентний моніторинг якості мовно-мовленнєвих знань учнів.

Досвід проведення зовнішнього незалежного оцінювання переконливо засвідчує, що протягом навчального року вчителям-словесникам слід постійно готувати учнів до такої особливої форми контролю, якою є тестування. Учителеві-словеснику доцільно використовувати різноманітні тестові завдання під час проведення поточного й тематичного оцінювання, широко практикувати тестування не лише як контрольну форму перевірки знань, умінь і навичок школярів, але і як продуктивний навчальний прийом, відпрацьовувати у школярів навички виконання тестових завдань різної форми й різного ступеня складності. Іноді помилково всі завдання, що за формою нагадують тестові, називають тестом. Проте педагогічним тестом є система паралельних завдань специфічної форми, які розташовуються за принципом зростання відповідно до складності порядку, що дозволяє якісно й ефективно виміряти рівень і структуру підготовки екзаменованих. З огляду на це, до тесту не можна віднести будь-яке завдання. Кожне з них має відповідати чітко визначеній формі, змісту, рівневі складності. Складниками тесту є лише такі завдання, що пройшли попередню фахову та статистичну експертизи й мають відповідні схвальні характеристики. Вони й називаються тестовими завданнями. Тестові завдання - це компоненти, з яких складається весь тест. Тільки якісні завдання забезпечують високу валідність (тест справді вимірює те, для чого його призначено) і надійність (наскільки точно тест вимірює досліджуване явище) тесту. Завдання в тестовій формі - це, власне, те, з чим учитель має справу під час поточного чи тематичного контролю. Воно відповідає певній формі (завдання з вибором однієї чи кількох правильних відповідей, на встановлення відповідності тощо), але не пройшло перевірки статистичними й математичними методами. Тестові завдання мають суттєві переваги над іншими формами контролю: вони високотехнологічні, можуть розроблятися, проводитися й перевірятися з використанням комп'ютерної техніки, потребують невеликих часових ресурсів для проведення та перевірки, порівняно нескладні в проведенні, що дає змогу спростити саму процедуру контролю від його підготовки та здійснення до перевірки й аналізу, а також вивільнити час для інших видів роботи па уроці. Також вони дозволяють учителеві динамічно визначити рівень засвоєння учнями теоретичного матеріалу й уміння його застосовувати на практиці та відповідно корегувати цей рівень. Як порівняно нова й сучасна освітня технологія тести активізують пізнавальну діяльність школярів, сприяють розвитку в них уміння концентруватися, робити правильний вибір, усувати неточності й неповноту у формулюванні певних тверджень. А найголовніше - саме за їхньою допомогою процес перевірки навчальних досягнень учнів (рівень їхніх знань з предмета, сформованість у них відповідних умінь і навичок) значно об'єктивується й убезпечується від суб'єктивної думки вчителя, забезпечують для кожного з учасників освітнього процесу реально рівні умови під час контролю результатів навчання. Учителеві варто пам'ятати, що на виконання завдань з вибором однієї правильної відповіді треба відводити орієнтовно одну хвилину, а кількох правильних відповідей або встановлення відповідності – півтори хвилини. Важливо привчати учнів виконувати завдання не лише правильно, а й швидко, щоб максимально наблизити їх до умов, у яких випускники працюватимуть під час зовнішнього незалежного оцінювання. На цьому етапі вчителеві слід навчати учнів алгоритмів виконання тестових завдань різних форм, аналізувати результати тестування, виявляти типові помилки й визначати шляхи їх усунення. Доцільно давати учневі конкретні інструкції, як виправити виявлені помилки.

Щоб правильно розрахувати кількість завдань, учитель повинен пам'ятати: школярам середніх класів потрібно в середньому півтори хвилини, а старшокласникам - хвилина для виконання одного типового завдання закритої форми. Таким чином, можна спланувати, що учням 10-11-х класів доцільно запропонувати на тематичну атестацію приблизно 35-40, а учням 5—9-х класів - 20-30 завдань. Оптимально розрахувати кількість завдань допоможе й така рекомендація С.Отіса: «Тест має бути таким, щоб не більше 5% учнів у класі могли виконати його повністю». Перевести отримані бали у 12-бальну шкалу оцінювання вчитель може шляхом встановлення ваги кожного завдання. Наприклад, за кожне правильно виконане завдання, що перевіряє знання теоретичного матеріалу або завдання з вибором однієї правильної відповіді -1 бал, за завдання з вибором кількох відповідей чи встановлення відповідності - 3-4 бали. Отримавши загальну кількість балів, учитель визначає інтервали, які відповідають шкільним балам навчальних досягнень, Наприклад, якщо за виконання всіх завдань тесту можна одержати 60 балів, то результат 55-60 відповідатиме 12 балам, 50-54 - 11 балам тощо. Отже, оцінити найвищим балом можна не лише роботу, у якій правильно виконано всі завдання, а й таку, що максимально наближається до такого результату. Таким чином, школяреві дається деяке право на помилку, якого під час традиційного оцінювання він не має.

Для якісного впровадження в шкільну практику тестування як методичної форми обов'язковим є його систематичність, вписаність у загальну структуру уроку і продуманість методів його використання протягом усього навчального року, причому не тільки під час проведення тематичної атестації, а й на уроках вивчення та закріплення нового матеріалу, що буде гарним тренінгом для школярів, призвичаюватиме їх до виконання завдань такого типу. Першорядну роль в ефективному освоєнні школярами тестових технологій відіграє успішне оволодіння ними алгоритмів виконання тестових завдань різних тематичних типів, рівня складності та структури, неодмінне здійснення аналізу результатів тестування, з'ясування типових помилок, яких припускаються учні, та визначення шляхів їх усунення. Тільки такий підхід до впровадження тестових технологій сприятиме якісному освоєнню їх сучасною школою.

Для практики роботи з тестовими завданнями пропонуємо зразки із посібника «Тестовий зошит», який підготували вчителі Горлівської гімназії «Інтелект»: Волошинова О.Я. – учитель української мови та літератури, учитель-методист; Спотар О.М. - учитель української мови та літератури, старший учитель; Ряска О.Г. - учитель української мови та літератури, учитель І категорії; Ільченко О.В. - учитель української мови та літератури, учитель І категорії, Ткач Л.В. - учитель української мови та літератури, учитель І категорії.

Завдання з теми «Алфавіт. Склад. Наголос. Співвідношення букв і звуків»

1.Запишіть за алфавітом прізвища українських письменників:

Ю.Федькович, Б.Лепкий, М.Коцюбинський, Т.Шевченко, О.Кобилянська, В.Сосюра, Д.Павличко, Л.Костенко, І.Франко, В.Симоненко, Р.Федорів, О.Гончар, А.Тесленко.

2. Знайдіть «порушника»(слово, що стоїть не на своєму місці у поданих рядках. Поясніть лексичне значення виділених слів:

1) іграшка, ілюзія, іменник, імунітет, інверсія;

2) кабінет, каверзувати, калькуляція, кав’ярня, кам’яний;

3) лабіринт, лагідний, лазня, лан, лаконічний ;

4) магазин, маєток, макет ,мавка, м’ята .

3. Знайдіть і виправте помилки у переносі слів:

Неж-даний,приз-вати,пі-дробити,ход-жу,пі-дживити,вищез-гаданий,осі-нній,Т.Г.-Шевченко,200 куб. - см, семимільй-онний, поль-овий, Дніп-ро

4. Перекладіть слова українською мовою, поставте наголос:

1) Посуда, дочка, олень, каталог, украинский, справочник, посредине, учение, ненависть, простой, ошибка, васильковый, новость, рукопись, стихи, случай.

2) Старый, подруга, беседа, договор, крапива, восемьдесят, дрова, колесо, середина, задание, легкий, спина, одиннадцать, весенний, произношение.

5. У поданих рядах знайдіть «зайві» слова, поясніть принцип групування слів:

1) дзеркало, подзвонити, кукурудза, надзвичайний, дзенькати ;

2) джміль, сиджу, джерело, підживити, посиджу ;

3) Євгенія, співає, синє, ательє ;

4) ягоди, порядок, маяк, під’ярок ;

5) щедрість, дощ, вище
Завдання з теми «Написання слів іншомовного походження»

Вставте пропущену літеру.

1. Аквамар…н, пр…тензія, д…фтонг, ц…ркуляр, ант…теза, деф…ніція, д…ректива, інц…дент, штр…х, ультрамар…ин, аж…отаж, ант…под, прес..-конференція, тон…а, парал…ельний, ас…ртимент, компроміс…, кол…ективний, хоб…і, Дарданелл…и, агрес…ія, кор….ектор, пен…і, ком…ісія.

2.Кр…терій, д…летант, д…алектика, марц…пан, пр…оритет, нейтр…но, д…версія, д…станційний, ідент…фікація, конф…деційний, сюр…еалізм, ап…лікація, віл…а, От…ава, брут…о, контр…еволюція, ір…еальний, ас…ортимент, Яф…а, Лозан…а, іп…одром, бул…а.

3. Т…тан, дец…бел, амбіц…я, трот…л, ініц…атива, корд…натор, д…летант, категор…чний, логіст…ка, абор…ген, нум…змат, д…станція.

Ал…ергія, Джульєт…а, інтермец…о, коміс…ія, ман…а, колон…а, ком…ерція, артил…ерист, одіс…ея, кол…егія, діаграм…а, іл…юзія.

4. Д…слокація, конст…туція, в…зажист, маркет…нг, в…раж, юрисд…кція, гр…льяж, т…танічний, реж…сер, ульт…матум, сп…раль, д…лер.

Дис…ертація, ком…юніке, ат…аше, ак…орд, Мас…андра, ам…іак, гал…ерея, іл….юзія, бал…он, ком…ерція, Рос…іні.

5.Д…ктофон, міт…нг, д…аграма, опт…мізм, офіц…оз, міст…чний, віктор…на, ф…рма, діагност…ка, ет…кет, макс…мум, ц…стерна.

Завдання з теми «Правопис і чергування ненаголошених голосних. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних звуків»

1.Поясніть написання ненаголошених голосних у коренях слів. Доберіть(де можна) спільнокореневі слова або форми слів, щоб виникло чергування голосних:

Л…мати, ск…кати, допом…гати, зб…р…гти, виб…раю, вит…рти, пом…рати, л…тати, н…сити, дзв…ніти, пал…ць, лип…нь, Ки…в, бдж…ла, ч…кати, в…сна, вел…ч, ос…ні, кам…ня, гр…міти, др…жати, г…рячий, к…чан, б…гатир, кр…пива, …таман, к…р…вай.

2.Поясніть написання голосних у суфіксах слів:

Киян…н, довірл…вий, ситц…вий, барв…стий, кош…чок, пал…чка, стріч…чка, лич…нько, ріднес…нький, баб…н, навістч…н, залиш…ний,пташ…ня, мисл…ння, печ…во, довж..лезний, шест…ро, вчит…ль,широч…нь, руч…ще, легк…сть, струнк…ший, ход…ння, маков…ння, кам…ння.

3.Знайдіть слова, у яких допущені помилки, поясніть їх правопис:

Совісний, доблестний, якісний, шістсот, кістлявий, хваснути, заздрістний, контрасний, брязкнути, тиждня, невісчин, студенський, проїздний.

4.Запишіть правильно слова. Позначте орфограми:

Е( г,к)замен, во(г,к)зал, хо(т,д)ьба, моло(д,т)ьба, про(с,з)ьба, мере(г,х)тіти, ні(х,г)ті, во(х,г)ко, ва(ш,ж)ко

5.Виправте помилки у фонетичній транскрипції:

Залізши/, /безжурний/, /братство/, /смійется/, /Вітчизна/, /гнешся/, /на дошці/
Завдання з теми «Словотвір. Орфографія»

1. Знайдіть серед поданих слів «зайве», укажіть спосіб його творення :

а) переддень, джерельце, шахтар, лісник;

б) шістдесят, довготривалий, осінній, водограй;

в) напис, вираз, бал-маскарад, молодь
2. Від іменників товариш, брат, чумак, Сиваш, Рига, Вінниця утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ-
3. Зіставте пари слів. Укажіть стрілкою, яке з них твірне, яке похідне :

а) зелений зелень; б) тріскати тріск; в) печиво пекти
4. Знайдіть серед поданих слів «зайве», укажіть спосіб його творення :

а) льотчик, водомір, пароплав, перекотиполе;

б) пташечка, учитель, годинник, присмак;

в) престарий, прийти, забрати, придорожній
5. Від прикметників донецький, харківський, словацький, одеський, панський, козацький утворіть іменники за допомогою суфікса -ин-
6. Зіставте пари слів. Укажіть стрілкою, яке з них твірне, яке похідне :

а) блакитний блакить; б) бігати біг; в) мудрий мудрець
7. Запишіть правильно подані слова:

Південно/східний, буре/лом, пів/Австралії, напів/розчинений, сіро/біле, кіно/проба, хліб/сіль, старий/престарий, екс/чемпіон, довго/коса
8. Виконайте словотвірний розбір слів:

Працювати, жовтогарячий, придорожній, біг, лівобережжя

9. Доберіть до поданих слів антоніми, утворені префіксальним способом :

Розкидати, відійти, розказати, пришити, предобрий, запросити

10. Запишіть правильно подані слова:

Англійсько/український, високо/розвинений, напів/сон, пів/Європи, мало/помалу, червоно/рожевий, батько/мати, міні/спідниця, сіро/ока

11. Виконайте словотвірний розбір слів:

Перемалювати, дев’ятсот, читач, ДонДУ, приморський

12. Доберіть до поданих слів антоніми, утворені префіксальним способом :

Закопати, зібрати, вигнати, препоганий, пригасити, втримати

11. Складіть твір-мініатюру на тему «Чому нашу мову солов’їною називають?», використовуючи слова, утворені різними способами, позначте в них засоби

12. Складіть твір-мініатюру на тему «Чому я люблю свою Батьківщину?», використовуючи слова, утворені різними способами, позначте в них засоби словотворення.

13. Незмінна частина слова - це ....

14. Змінна частина слова - це ...

15.Найменша значуща частина слова - це ...

16.Слова з однаковим коренем - це ...

17.Префікси і суфікси - це ......, які служать для .....

18. Закінчення виражає .....

19.Головна значуща частина слова , яка містить спільне значення всіх споріднених слів - це ....

20.Частка –ся, (-сь) . що стоїть після закінчення, називається ...

21.Префікси і суфікси бувають .....

22.Щоб визначити , як утворене слово, необхідно виділити ...

23.У результаті зміни слова утворюється ... , а при словотворенні виникає .....

24. Корінь виражає ....

25. Знайдіть помилки і виправте їх:

принесений, священий, щодений, буквений, нежданний, дощаний, митєвий, матерене.

26. Записати подані слова у фонетичній транскрипції:

Нігті, льон, матір’ю, дочці, обличчя, спиться, лелеченя.

27.Розібрати слова за будовою: поширювати, працездатний, височенько, перекладач, волелюбний

28.Префікс, корінь, суфікс, закінчення, основа – це ...

29.Слова, що мають спільний корінь, але різне лексичне значення – це ...

30.Головна значуща частина слова – це ...

31.Найменша значуща частина слова, яку можна виділити в слові шляхом зіставлення його з іншими словами – це ...

32.Твірною основою є та ...

33.Основа слова, що не членується на морфеми і не мотивується, називається ...

34.Морфологічні способи словотворення: 1..., 2...., 3....,4....,5...,6...,7....
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

«Розвиток креативного мислення учнів на уроках біології у контексті трвз»
Без досконалого, науково обґрунтованого моделювання навчальних занять марно сподіватися піднести учнівську І вчительську працю на...

Цій посібник може стати необхідним для малюків, які роблять свої...
Він дозволяє проводити навчання як самостійно, так І з викладачем. Завдяки цій добірці дитина може здобути інформацію про англомовні...

Національний класифікатор україни класифікація видів економічної...
Упровадження статистичних класифікацій дає можливість підняти на якісно новий рівень статистичний аналіз стану національної економіки...

Програма /рівень стандарту/ для учнів 2-12 класів середніх загальноосвітніх
Дієслово: стверджувальна, питальна та заперечна форми дієслова to be та інших дієслів в Present Simple

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»
Загальні вказівки з підготовки до практичних І лабораторних занять та виконання завдань для самостійної роботи

Календарно-тематичне планування з предмету «Екологія»
Календарно-тематичне планування для 11 кл складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: природничо-математичний...

Поняття про нижчу І вищу нервову діяльність
При формуванні поведінки в нервовій системі формуються різної складності нейронні ланцюги, які є основою розвитку різних рефлексів,...

План заходів з виконання покладених на Державну екологічну інспекцію...
Розроблення проекту наказу Мінприроди «Про внесення змін до Порядку організації та проведення перевірок суб’єктів господарювання...

Мосендз Затверджено Директор школи ю. Бак Біологія 10-ті класи Рівень стандарту
Система біологічних наук. Зв'язок біологічних наук з іншими науками. Завдання сучасної біології

Криворізької міської ради
В своїй корекційно-розвивальній роботі я обираю традиційні в поєднанні з нетрадиційними – форми, методи та прийоми, які сприяють...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
b.ocvita.com.ua
Головна сторінка