Пошук по сайту

Біологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програма

Програма

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для конкурсного відбору вступників

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

за спеціальністю 5.04010602 «Прикладна екологія»
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник»

Київ-2015
ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Біологія як система наук про живу природу.

Основні галузі біології. Різноманітність живих організмів. Царства живої природи. Характерні ознаки, рівні організації та фундаментальні властивості живої матерії. Історія розвитку біології. Різноманітність живих організмів та їх класифікація. Основні групи живих організмів. Науки, які вивчають структуру та функції живих організмів. Прикладна біологія.

Структура клітини і її компонентів.

Прокаріоти та еукаріоти, спільні та відмінні ознаки. Будова клітин прокаріотів і еукаріотів. Спільні та відмінні ознаки рослинної та тваринної клітини. Органели рослинної та тваринної клітини. Фотосинтез. Значення фотосинтезу. Поділ клітин. Хромосоми. Каріотип. Клітинний цикл. Мітоз. Мейоз. Сучасна клітинна теорія.

Одноклітинні організми.

Одноклітинні прокаріоти. Бактерії (корисні, шкідливі). Одноклітинні еукаріоти (рослиноподібні, гриби, твариноподібні). Автотрофи, гетеротрофи. Одноклітинні та багатоклітинні водорості.

Будова та життєдіяльність рослин та грибів.

Загальна характеристика царства Рослини. Хімічний склад клітини рослинної клітини. Тканини та органи рослин. Види коренів. Типи кореневих систем. Будова коренів. Будова пагона. Його розвиток з бруньки. Стебло - вісь пагона. Зовнішня та внутрішня будова листка. Функції листка. Фотосинтез. Регуляція життєвих функцій рослин. Рухи рослин. Способи розмноження рослин. Будова і різноманітність квіток. Суцвіття. Запліднення у квіткових рослин. Будова насінини. Різноманітність плодів. Ріст та розвиток рослин. Різноманітність рослин. Вищі спорові рослини. Загальна характеристика вищих спорових рослин. Мохоподібні. Папоротеподібні. Плауноподібні та хвощеподібні. Голонасінні. Загальна характеристика голонасінних рослин. Покритонасінні, або Квіткові. Загальна характеристика покритонасінних, або квіткових, рослин. Значення середовища життя (довкілля) для рослин: абіотичні, біотичні, антропогенні чинники. Екологічні групи рослин. Життєві форми рослин. Рослинні угрупування. Охорона рослин.

Загальна характеристика царства Гриби. Різноманітність грибів. Лишайники - симбіотичні організмі. Загальна характеристика лишайників.

Тваринний світ, як складова частина природи.

Загальні відомості про царство тварин. Зоологія - наука про тварин. Положення тварин у системі органічного світу, їх основні риси. Основи класифікації тварин. Поняття про систематичні одиниці в зоології. Будова та життєдіяльність тварин. Особливості будови тваринної клітини. Тканини тварин. Органи та системи органів, їх функції. Розмноження тварин (статеве, нестатеве, вегетативне, партеногенез). Середовища мешкання тварин. Зв’язки тварин з іншими організмами.

Одноклітинні тварини; або найпростіші. Загальна характеристика одноклітинних Особливості будови одноклітинних та процесів їх життєдіяльності. Прісноводні, морські, паразитичні одноклітинні.

Багатоклітинні тварини. Губки. Кишковопорожнинні. Плоскі черви. Круглі черви. Кільчасті черви. Загальна характеристика типів, особливості будови та процеси життєдіяльності, різноманітність

Членистоногі. Загальна характеристика типу. Клас Ракоподібні. Клас Павукоподібні. Клас Комахи. Загальна характеристика. Середовище існування. Зовнішня та внутрішня будова. Особливості процесів життєдіяльності. Різноманітність.

Молюски. Загальна характеристика типу. Особливості процесів життєдіяльності, різноманітність (черевоногі, двостулкові, головоногі).

Тип хордові. Загальна характеристика типу. Середовище існування хордових. Підтип черепні, або хребетні. Клас Хрящові риби. Клас Кісткові риби. Клас Земноводні. Клас плазуни. Клас Птахи. Клас Ссавці. Загальна характеристика класів. Середовище існування. Зовнішня будова та внутрішня будова. Значення у природі та житті людини. Охорона.

Молекулярний рівень організації живої природи.

Елементний склад живих істот (макро-, та мікроелементи). Неорганічні речовини і сполуки в живих системах. Органічні та неорганічні речовини в навколишньому середовищі та їх вплив на живих істот. Білок і рівні його організації. Ферменти. Нуклеїнові кислоти і нуклеотиди. Енергетичний обмін та його сутність. Значення АТФ в енергетичному обміні. Будова і функція ДНК. Реплікація ДНК. Біосинтез білків. Єдність і сталість хімічного складу живих істот. Закономірності спадковості і мінливості. Генотип як цілісна система. Ген, генотип, фенотип. Алельні гени, їх взаємодія. Гомозигота, гетерозигота. Генетичний код і його властивості. Біологічна сутність мітозу та мейозу. Гаметогенез – розвиток яйцеклітини та сперматозоїдів. Індивідуальний розвиток організмів.

Популяція, екосистема, біосфера.

Екологія, як наука. Екологічні фактори та їх вплив на живі організми. Популяція та її властивості. Поняття про екосистему і біогеоценоз. Взаємозв’язки популяцій у біогеоценозі. Типи екосистем. Потоки речовин та енергії, ланцюги живлення, трофічні рівні. Правило екологічної піраміди. Поняття про біосферу. Біогеохімічні кругообіги в біосфері. Поняття про ноосферу.

Основи еволюційного вчення.

Еволюція, зародження еволюційної ідеї. Докази еволюції. Синтетична теорія еволюції. Рушійні сили еволюції: мінливість, спадковість, природний добір. Основні напрямки еволюції. Ароморфоз, ідіоадаптація. Біологічний прогрес і регрес. Мікро- і макроеволюція. Географічне і екологічне видоутворення. Виникнення життя на землі. Біологія і майбутнє людства.


Перелік питань

 1. Різноманітність живих організмів. Царства живої природи.

 2. Характерні ознаки, рівні організації та фундаментальні властивості живої матерії.

 3. Прокаріоти та еукаріоти, спільні та відмінні ознаки. Будова клітин прокаріотів і еукаріотів.

 4. Спільні та відмінні ознаки рослинної та тваринної клітини.

 5. Фотосинтез. Значення фотосинтезу.

 6. Поділ клітин. Хромосоми. Каріотип.

 7. Клітинний цикл. Мітоз. Мейоз. Сучасна клітинна теорія.

 8. Одноклітинні прокаріоти. Бактерії (корисні, шкідливі). Одноклітинні еукаріоти (рослиноподібні, гриби, твариноподібні).

 9. Автотрофи, гетеротрофи.

 10. Загальна характеристика царства Рослини.

 11. Хімічний склад клітини рослинної клітини. Тканини та органи рослин.

 12. Різноманітність рослин.

 13. Значення середовища життя (довкілля) для рослин: абіотичні, біотичні, антропогенні чинники. Екологічні групи рослин. Охорона рослин.

 14. Загальна характеристика царства Гриби. Різноманітність грибів.

 15. Загальні відомості про царство тварин.

 16. Основи класифікації тварин. Поняття про систематичні одиниці в зоології.

 17. Будова та життєдіяльність тварин.

 18. Середовища мешкання тварин. Зв’язки тварин з іншими організмами.

 19. Одноклітинні тварини; або найпростіші. Особливості будови одноклітинних та процесів їх життєдіяльності.

 20. Багатоклітинні тварини. Загальна характеристика типів, особливості будови та процеси життєдіяльності, різноманітність.

 21. Загальна характеристика основних класів безхребетних.

 22. Тип хордові. Загальна характеристика типу.

 23. Підтип черепні, або хребетні. Загальна характеристика класів. Середовище існування. Зовнішня будова та внутрішня будова.

 24. Молекулярний рівень організації живої природи.

 25. Елементний склад живих істот (макро-, та мікроелементи).

 26. Органічні та неорганічні речовини в навколишньому середовищі та їх вплив на живих істот.

 27. Закономірності спадковості і мінливості. Генотип як цілісна система.

 28. Ген, генотип, фенотип.

 29. Індивідуальний розвиток організмів.

 30. Екологічні фактори та їх вплив на живі організми.

 31. Популяція та її властивості.

 32. Поняття про екосистему і біогеоценоз. Взаємозв’язки популяцій у біогеоценозі. Типи екосистем.

 33. Потоки речовин та енергії, ланцюги живлення, трофічні рівні. Правило екологічної піраміди.

 34. Поняття про біосферу. Біогеохімічні кругообіги в біосфері..

 35. Еволюція, зародження еволюційної ідеї. Докази еволюції.

 36. Синтетична теорія еволюції. Рушійні сили еволюції: мінливість, спадковість, природний добір.

 37. Основні напрямки еволюції. Ароморфоз, ідіоадаптація. Біологічний прогрес і регрес.

 38. Мікро- і макроеволюція. Географічне і екологічне видоутворення.

 39. Виникнення життя на землі.

 40. Біологія і майбутнє людства.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Костіков І. Ю. Біологія : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / І. Ю. Костіков С. О. Волгін, В. В. Додь, А. В. Сиволоб та ін. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. — 256 С..

 2. Мусієнко, П.С. Славний, П.Г. Балан Біологія 7 клас. Українська мова навчання. Видавництво: Генеза. Рік: 2007 – 288 с

 3. Серебряков, В. В. Біологія : 8: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. /В. В. Серебряков, П. Г. Балан. - К. : Генеза, 2008. - 288 с.

 4. Страшко С.В. Біологія 9 клас. / Страшко С.В., Горяна Л.Г., Білик В.Г., Гнатенко С.А. Вид-во: Грамота. – 2009. – 291 с.

 5. Межжерін С. В. Біологія: (профіл. рівень): підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. В. Межжерін, Я. О. Межжеріна, Т. В. Коршевнюк. — К.: Планета книжок, 2010. — 336 с.

 6. Тейлор Д. Биология. В 3-х т. Т.1. / Тейлор Д., Грин. Н., Стаут У. / под. ред.. П. Сопера. – М.: Мир. – 2004 – 454 с.

 7. Тейлор Д. Биология. В 3-х т. Т.2. / Тейлор Д., Грин. Н., Стаут У./ под. ред.. П. Сопера. – М.: Мир. – 2004 – 434 с.

 8. Тейлор Д. Биология. В 3-х т. Т.3./ Тейлор Д., Грин. Н., Стаут У./ под. ред.. П. Сопера. – М.: Мир. – 2004 – 451 с.

 9. Кучерявий В.П. Екологія. / Кучерявий В.П. -Львів. Світ. -2001. -480 с.

 10. Войтович Г.В. Основи учення о биосфере. / Войтович Г.В., Вронский В.А. - М.: Просвещение, 1989.-160с.

 11. Гиляров А.М. Популяционная зкология./ Гиляров А.М. - М.: МГУ, 1990.-191с.

 12. Джигирей В.С. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища (Екологія та охорона природи)./ Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. - Львів: Афіша, 2000.-272с.

 13. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 900 с.

 14. Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І.А. Акімова — К.: Глобалконсалтинг, 2009.– 600 с.

 15. Величко О.М. Контроль забруднення довкілля. / Величко О.М., Зеркалов Д.В. – К.: Основа, 2002. – 256 с.

 16. Изразль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. / Изразль Ю.А. - М.: Гидрометеоиздат, 1984. - 560 с.

 17. Некос В.Е. Основи общей экологии и неоэкологии. / Некос В.Е. - Харьков: Прапор, 1 часть - 1999, 2 часть - 2001. – 450 с.

 18. Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. / Реймерс Н.Ф. - М.: Мысль, 1990.-637 с.Критерії оцінювання відповіді студента
Перелік питань складається з 50 тестових завдань.

Кожному вступнику дається варіант, який складається із 25 тестових завдань.

Максимальна кількість балів - 5 . Мінімальна кількість балів для успішного складання екзамену – 3 бали.Кількість правильних відповідей

Оцінка

0-12

2

13-17

3

18-22

4

23-25

5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма фахової співбесіди за спеціальністю «Товарознавство та експертиза...
Програма навчальної дисципліни «Теоретичні основи товарознавства»

Програма фахової співбесіди за спеціальністю «Товарознавство та експертиза...
Програма навчальної дисципліни «Теоретичні основи товарознавства»

Програма фахових випробувань зі спеціальності «Екологія, охорона...
Програма фахових вступних випробувань для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст

Програма вступних випробувань з дисципліни «Біологія»
«Біологія» для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр 040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища...

Програма співбесіди з предмету на вибір складається з 4 розділів: 1 розділ «Географія»
Програма співбесіди розроблена для абітурієнтів іноземців та осіб без громадянства, які вступають на основі повної загальної середньої...

Програма вступних випробувань з дисципліни «Біологія»
«Біологія» для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр 040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища...

Програма співбесіди з предмету на вибір складається з 4 розділів: 1 розділ «Географія»
Програма співбесіди розроблена для абітурієнтів іноземців та осіб без громадянства, які вступають на основі повної загальної середньої...

Програма гуртка: «Географічне краєзнавство»
Найбільш актуальна та вже апробована програма «Природниче краєзнавство», 2008 р. Запорізький обласний центр туризму та краєзнавства...

Програма співбесіди з предмету на вибір складається з 4 розділів: 1 розділ «Географія»
Програма співбесіди розроблена для абітурієнтів іноземців та осіб без громадянства, які вступають на основі повної загальної середньої...

Програма співбесіди з предмету на вибір складається з 4 розділів: 1 розділ «Географія»
Програма співбесіди розроблена для абітурієнтів іноземців та осіб без громадянства, які вступають на основі повної загальної середньої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
b.ocvita.com.ua
Головна сторінка